Handreikingen

De rode draad helpt je verwerken, rituelen helpen je helen.

Onderscheid

Voor Verlaat Verdriet-ers – en dat geldt zeker voor Verlaat Verdriet-ers die een innerlijke scheiding hebben aangebracht tussen gevoel en verstand (en daarmee een stevig verankerd controlesysteem hebben ontwikkeld) – is het van belang onderscheid te leren maken tussen verwerken en helen.

Handreikingen bij verwerken: de kunst van verwerken

Verwerken is een opvatting van rouw en rouwen die is voortgekomen uit de cultuur van het lineaire denken. Verliesverwerken is een proces waarin rouwarbeid dient te worden verricht. Rouwarbeid is een vooruitgangsgerichte en resultaatgerichte vorm van rouwen. Er is een begin: het verlies en er is een bevredigend eind: je hebt geaccepteerd dat je het verlies hebt geleden. Dat wil zeggen: je hebt het verlies een plaats gegeven in je leven, je hebt je met succes aangepast aan de veranderde omstandigheden en je gaat verder met je leven. Het verlies dat je hebt geleden is deel geworden van je levensloop en van je levensverhaal.

Rouwarbeid

De puzzelstukjes van je leven bij elkaar zoeken vraagt om rouwarbeid.

Rouwarbeid bij Verlaat Verdriet helpt je

 • Je meer bewust te worden van de kennis die je al hebt;
 • je kennis uit te breiden van Verlaat Verdriet en de specifieke dynamiek van verlate rouw;
 • je inzichten in jezelf, in je situatie en in wat je te doen staat te vergroten

waardoor je meer vertrouwen krijgt in jezelf en in een goede afloop van je verlate rouwproces.

Meer kennis, minder angst

Verwerken is rouwarbeid is daadkracht is doen is

 • in beweging komen
 • machteloosheid overwinnen
 • angsten overwinnen
 • leven in plaats van overleven

Kenmerken van verwerken:

 • Rouwarbeid verrichten
 • Verstandelijk
 • Kennis
 • Lineair
 • Inzicht
 • Moeten
 • Toekomstgericht
 • Loslaten
 • Worden
 • Analyseren van oorzaak en gevolg

Handreikingen bij helen: de kunst van helen

De ruptuur – de innerlijke kloof – die lang geleden is ontstaan als gevolg van het vroege verlies van je ouder(s) heeft een liefdevolle en zorgvuldige behandeling nodig om op een gezonde manier te kunnen helen.

De kracht van troost

Een belangrijke voorwaarde voor helen is het kunnen ontvangen van troost. Opmerkelijk veel Verlaat Verdriet-ers – van alle denkbare leeftijden – blijken er geen idee van te hebben waar ze na de dood van hun ouder(s) troost aan hebben ontleend. Noch hebben ze er enig idee van waar ze in hun huidige leven troost aan ontlenen. Kwalitatief goede troost is een schaars artikel, zeker in een tijd waarin we worden overstroomd met troost die te koop is: troostgeschenken, troostlichtjes, troost-knuffels, troost-eten, troostboeken, troostmuziek, troost(kunst)voorwerpen en wat dies meer zij.
Kwalitatief goede troost hangt in de eerste plaats samen met de kwaliteit van de aanwezigheid van degene die troost biedt. Meer dan welke andere vorm van troost is de nabijheid van een ander mens, haar/zijn bereidheid en vermogen om naar je te luisteren en je desgewenst vast te houden een heilzame – een helende – vorm van troost. Veel van de mensen die als kind een ouder verloren ontbrak het juist aan die kwalitatief goede en blijvende troost. Daarvoor was de dood van de ouder te ingrijpend voor alle achterblijvende gezinsleden en vonden er teveel verliezen en transities plaats.
Als je geen – of onvoldoende – troost van voldoende kwaliteit hebt gekregen, kan dat tot gevolg hebben dat je als volwassene niet – of slecht – in staat bent om troost te vragen en, van minstens even groot belang, om troost te ontvangen.

Delen

Delen met ervaringsgenoten, weten dat je ergens bijhoort, je begrepen voelen, vastgehouden worden en mogen ontvangen zonder te hoeven geven helpen je innerlijke ruptuur te helen.
Nabijheid, troost kunnen vragen en troost kunnen ontvangen zijn sterk helende elementen bij Verlaat Verdriet.

De kracht van creativiteit

Het ontdekken, het ontwikkelen en het aanspreken van de creatieve mogelijkheden die ieder mens – dus ook jij – heeft, helpt je contact te maken met jouw unieke levensenergie. Creativiteit, in welke (basale) vorm dan ook, helpt je ervaren dat je leeft, dat je er mag zijn en dat je er toe doet.

Kenmerken van helen:

 • Vertrouwen
 • Geduld
 • Aandacht
 • Toewijding
 • Tijd
 • Zorg
 • Liefde
 • Mogen
 • Zijn
 • Verbinden
 • Cyclisch
 • Terugkerend
 • Rust
 • Ruimte

De puzzelstukjes in elkaar passen

Helen past binnen het natuurlijke rouwen uit de cultuur van de circulaire tijd. Het circulaire tijdskarakter biedt je de gelegenheid altijd terug te komen op het vroege verlies van je ouder en er weer de aandacht aan te besteden die het van je vraagt. Jezelf tijd, ruimte, rust en aandacht gunnen om je verworven inzichten, je (zelf)bewustwording en je vertrouwen deel te laten worden van jou – te laten incarneren, zeg maar – en de puzzelstukjes van je levensverhaal in elkaar te passen helpen je helen.

Meer bewustwording, meer vertrouwen.

Helen is toelaten is vertrouwen is rust is laten is liefde

 • voor jezelf
 • voor je medemensen
 • voor je omgeving
 • voor het leven

Verwerken en helen in een verlaat rouwproces is een alternerend – een afwisselend – proces tussen

 • Verbinden & loslaten
 • Doen & laten
 • Verstand & gevoel
 • Rouwen & veranderen
 • Verwerken & helen
 • Vertrouwen winnen & vertrouwen houden

Verwerken doe je met je hoofd, helen doe je met je hart.

Verder lezen op deze site

Verwerken & helen

Hulp

Lezen

 Zelfhulp