Woordenlijst

Woorden en begrippen geven Verlaat Verdriet idioom. Idioom geeft structuur en maakt Verlaat Verdriet intern en extern deelbaar en overdraagbaar.

Aanleiding

Omstandigheid (externe factor) die ertoe leidt dat iets gebeurt

Aanpassen

Je schikken naar omstandigheden (externe factoren)

Abrupt

Opeens, plosteling

Abrupte verandering

Plotselinge verandering

Abrupte verdeling

Plotselinge verdeling van je leven in een ervoor en een erna als gevolg van de vroege dood van je ouder

Accepteren

Aanvaarden

Achterwaarts proces

Proces dat zich achterwaarts voltrekt

Actie

Handeling

Adopteren

(In de familie) opnemen

Afgewezen identiteit

Deel van je identiteit dat je niet als deel van jezelf accepeert

Afhechten

Losmaken

Afhechten van patronen

Op een zorgvuldige manier loslaten van aangeleerde (overlevings)patronen

Alert

Waakzaam

Alternerend

Afwisselend

Alternerend proces

Proces van beurtelings verbinden en loslaten, loslaten en verbinden

Amor Fati

Leer je lot lief te hebben

Analyse

Ontleden in delen

Angst voor het cascade-effect

Angst overspoeld te worden door gestapelde gevoelens die je niet eerder hebt ge-uit

Aspect

Deel

Aspecten van verlate rouw

Deelgebieden die aan de orde komen in ene verlaat rouwpoces

Associeren

Verbinden

Authentiek

Echt

Autobiografie

Beschrijving van je eigen leven

Bagatelliseren

Iets als onbeduidend voorstellen of behandelen

Balans

Evenwicht

Basaal

Fundamenteel

Basis

Fundament

Bedreigend

Grimmig
Gevaarlijk

Belast

Met je mee dragend

Beschermen

Behoeden tegen iets nadeligs

Beschermingsmechanisme

Geautomatiseerde innerlijke bescherming tegen (zielen)pijn

Besluitvaardig

Doortastend

Bestaansrecht

Vanzelfsprekend recht op aanwezigheid in het leven

Bibliotherapie

Zelfhulp door middel van het lezen van boeken

Bindingsangst

Angst om intieme bindingen met andere personen aan te gaan

Biografie

Beschrijving van iemands leven

Biografie van je oorsprong

Omschrijving van  de aanvang van je leven
Beschrijving van je familielijnen

Biografisch werk

In kaart brengen van je eigen leven, door middel van woord en beeld

Biologische tijd

Natuurlijk verlopende tijd

Blokkade

Gegeven(s) in je leven waar je slecht mee om kan gaan, met name als gevolg van pijnlijke ervaringen in het verleden

Bovenstroom

Verloop van je waarneembare leven

Breekpunt

Punt waarop een duidelijke verandering waarneembaar is

Breuklijn

Lijn waarlangs iets gebroken is

Breukvlak

Vlak waarlangs iets gebroken is

Bron

Oorsprong

Camoufleren

Verbergen

Capaciteit

Bekwaamheid

Cascade

Waterval, stortvloed

Categorie

Rubriek
Groep
Denkvorm

Causaal

Aantoonbaar verband tussen oorzaak en gevolg

Censureren

Wat verboden is weghalen

Ceremonie

Volgens vaste regels geordende plechtigheid

Cesuur

Snede
Verandering in ontwikkeling

Chaos

(Innerlijke) warboel

Chaotisch

Wanordelijk

Chronologisch

Naar tijdsvolgorde

Chronologische tijd

Opeenvolgende tijd

Circulair

Cirkelvormig

Circulaire tijd

Tijdsopvatting waarin de tijd wordt gezien als terugkerende cyclus

Cirkelredenering

Redenering die steeds weer bij het uitgangspunt uitkomt

Cocon

Omhulsel

Collectief

Gezamenlijk
Gemeenschappelijk

Collectief afgewezen identiteit

In een bepaalde tijd naar de schaduw verwezen menselijke eigenschap

Communiceren

In verbinding staan

Competentie

Bevoegdheid

Complex

Ingewikkeld
Samengesteld

Concretiseren

Aanschouwelijk maken

Confrontatie

Aanvaring
Botsing
Gevecht
Tegenover elkaar plaatsen
Strijd

Confronteren

Feiten en/of problemen tonen

Conituïteit

Onafgebroken duur

Contact

Aansluiting
Verbinding
Samenhang

Continu

Onafgebroken

Continu proces

Doorgaand verloop

Contrast

Tegenstelling
Verschil

Controle

Beheersing

Correlatie

Samenhang

Creativiteit

Scheppingsvermogen uit eigen bron

Creëeren

Scheppen

Crisis

Ernstige stoornis
Keerpunt
Kritieke situatie

 

Criterium

Maatstaf
Onderscheidingsteken

 

Cruciaal

Beslissend

Cruciaal moment

Kantelmoment

Cultuur

Beschaving
Geheel van voortbrengselen van een gemeenschap

Cultuurbreuk bij Verlaat Verdriet

Verlies van haar/zijn specifieke cultuur als jeugdgegeven als gevolg van het overlijden van een ouder/beide ouders

Cumulatief

Opeengestapeld

Cumulatief proces

Proces dat een effect van stapeling heeft

Cumulatief Verlaat Verdriet-proces

Verlaat rouwproces waarin sprake is van een stapeling van ervaringen

Cumulatieve rouw

Verwerken van door de tijd gestapelde verlies- en verdriet-ervaringen

Cumuleren

Opeenstapelen

Cyclische tijd

Terugkerende tijd
Tijd van seizoenen

Cyclus

Kringloop van zich herhalende gebeurtenissen

Data

Gegevens

Datum

Gegeven
Dag
Jaar
Maand

Deelgenoot

Mensen met overeenkomstige ervaringen
Iemand die met een ander mens een ervaring of ervaringen deelt

Defragmenteren

Een fragmentatie ongedaan maken

Denkbeeldig

Inbeelding
Voorstelling van zaken

Desintegreren

Uiteenvallen

Desoriëntatie

Stoornis in het gevoel voor richting

Destructief

Vernietigend
Kapotmakend

Diagnose

Beschrijving van hoofdkenmerken

Vaststellen welk onderliggend patroon, stoornis of ziekte ten grondslag ligt aan vertoonde symptomen

Dialoog

Samenspraak van twee personen

Dimensie

Afmeting
Aspect
Bestanddeel

Discipline

Tucht
Toewijding
Vakgebied

Discontinuïteit

Onderbreking

Discrepantie

Afwijkend
Verschil

Drijfzand

Met water verzadigd zand waarin alles wegzakt wat er druk op uitoefent

Dynamiek

Beweging
Levendigheid
Vaart

Educatie

Opvoeding
Vorming

Effect

Gevolg (van handeling)
Ontwikkeling
Uitwerking

Effectieve rouw

Doelgerichte rouw
Effectief rouwproces

Eigenwaarde

Eigen gevoel voor wat je waard bent

Eiland

Aan alle zijden door water omringd land

Eilandgevoel

Je afgescheiden voelen van je omgeving

Element

Bestanddeel

Emotie

Heftig gevoel

Empirisch

Op ondervinding gegrond

Empowerment

In staat stellen

Energie

De kracht waarmee je iets doet

Entiteit

Iets dat werkelijk bestaat

Episode

Op zichzelf staande gebeurtenis

Episodisch

Het geheugen voor gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden

Erkennen

Inzien
Toegeven

Ervaring

Vorm van kennis die je in de praktijk opdoet
Wat je ervaart of ervaren hebt
Avontuur
Belevenis
Empirie
Expertise

Ervaringsgebaseerde kennis

Kennis die is gebaseerd op eigen ervaring
Kennis die is gebaseerd op ervaringen van ervaringsgenoten
Kennis die is gebaseerd op empirie

Ervaringsgenoot

Persoon met overeenkomstige ervaringen

Ervaringsruimte

Tijdsbestek waarbinnen je ervaringen zich aan je voordoen

Ervaringstijd

Tijd die je geleefd en ervaren hebt

Essentie

Kern
Het fijne
Hoofdzaak
Kernpunt
Het wezenlijke

Evenwicht

Balans

Existentie

Het bestaan

Existentiëel

Betrekking hebbend op het bestaan

Experience based

Gebaseerd op ondervinding en ervaring

Experiment

Proef

Explosie

Heftige uitbarsting
Ontploffing

Facet

Kant

Factor

Medebepalend element

Fase

Trap in een ontwikkelingsproces
Tijdsdeel

Favoriet

Wie of wat je voorkeur heeft

Feit

Iets dat waar is
Iets dat bewijsbaar is

Fenomeen

Opvallend verschijnsel

Flexibel

Inschikkelijk

Formeel

De vorm betreffend

Formule

Uitdrukking
Voorschrift
Vorm
Vaste vorm
Vaste regel

Fout

Vergissing
Onjuistheid

Fragmentatie

In delen uiteen vallen

Frequentie

Aantal keren per tijdseenheid

Fundament

De grondslag waarop je leven is gebaseerd

Fundamenteel

De grondslag rakend

Futuristisch

De toekomst betreffend

Geboorterecht

Recht dat je op grond van je geboorte toekomt

Gedachtenketens

Ketens van gedachten en opvattingen die zich in je vast hebben gelegd

Gedenken

Stilstaan bij een persoon of een gebeurtenis

Geest

He denkend, voelend en willend deel van de mens

Geforceerde breuk

Breuk in de hechting met je ouder als gevolg van haar/zijn overlijden

Gelaagd

Uit lagen opgebouwd/bestaand

Gelaagdheid

Uit verschillende lagen bestaand

Gelijktijdigheid

Op hetzelfde moment gebeurend

Generaliseren

Algemeen maken

Generatie

Groep van ongeveer gelijktijdig geboren mensen

Generatielijn

Lijn van personen behorend tot dezelfde generatie

Genetisch

Met betrekking tot erfelijkheid

Gestold

Overgegaan naar een vast vorm

Gestolde tijd

Tijd die vastgelopen lijkt te zijn

Gevoel

De lichamelijke gewaarwording van het voelen

Gewaarworden

Bemerken
Bespeuren
Vernemen

Gezinscultuur

De waarden, normen, leefwijze en uitingen van een gezin. De cultuur van een gezin bepaalt voor een belangrijk deel hoe een kind opgroeit.

Gids

Boek waarin je allerlei gegevens op kunt zoeken
Iemand die reizigers rondleidt
Coach

Godsdienst

Aanbidding van (een) god
Geheel van leerstellingen van een kerkgenootschap
Verering

Godsdienstig

Betrekking hebben op de godsdienst
Vroom

Grondslag

Datgene waarop een beschouwing, ontwerp, redenering e.d. berust
Metselwerk in de grond waarop een gebouw kan rusten

Handelen

Daadkracht

Handhaven

Staande houden
Zorgen dat iets blijft bestaan

Hanteren

Omgaan met

Harmonie

Samenwerking of verband van een aantal zaken tot een welgeordend en aangenaam aandoend geheel

Hechting

Vorming van een stabiele relatie

Heden

De tegenwoordige tijd

Heilig

Helend
Toewijding
Aandacht

Herdenken

De herinnering vieren, met name als nagedachtenis
In herinnering brengen
Stilstaan bij een gebeurtenis in het verleden

Herenigen

Weer bijeenbrengen
Verzoenen

Herinneren

In het geheugen terugbrengen

Herkennen

In je herinnering terugvinden

Herwaarderen

Opnieuw bezien en waarde geven

Herwinnen

Opnieuw verkrijgen

Hooggevoeligheid

Meer dan gemiddeld gevoelig zijn (voor omgevingsfactoren)

Hoogsensitief

Hooggevoelig

Hoop

Een zekere mate van verwachting (van iets goeds)
Graag willen
Wensen

Horizon

Einder
Kim

Horizontaal

Zich uitstrekkend over een tijdslijn
Van dezelfde generatie

Hulpbron

Natuurlijke rijkdommen
Wat hulp oplevert

Hyperalert

Extreem waakzaam, vaak als gevolg van een traumatische ervaring

Ideaal

Volmaakte voorstelling van iets

Idealiseren

Iemand of iets als volmaakt voorstellen

Idee

Gedachte
Beeld dat je van iets hebt

Identiek

Van dezelfde oorsprong
Hetzelfde

Identiteit

Dat, wat eigen is aan jou

IJsberg

Enorm ijsblok dat op zee drijft

Illusie

Droombeeld

Impact

Effect
Invloed

Impliciet

Stilzwijgend ertoe behoren

Implosie

Ontploffing naar binnen toe

Impressie

Indruk
Kenmerk
Merkteken
Teken

Impuls

Effectieve aanzet
Opwelling

Impulsief

Geneigd impulsen te volgen

In stand houden

De toestand waarin zich iets of iemand bevindt handhaven

Inbedden

Een eigen plaats geven

Incasseren

Tegenslag moeten verdagen
Verduren

Incident

Onvoorziene gebeurtenis zonder aanwijsbare oorzaak

Individu

Ieder mens op zichzelf

Individueel

Afzonderlijk
Op zichzelf
Persoonlijk

Informatie

Verstrekken van kennis of inzicht
Voorlichting

Informeel

Niet-vormelijk

Infrastructuur

Het totaal aan voorzieningen

Initiatie

Inwijding
Begin
Kennismaking met de eerste beginselen van een vaardigheid
Volgens regels en met enige plechtigheid opnemen in een zekere kring

Instabiel

Zonder evenwicht

Integraal

In z’n geheel

Integratie

Het maken van een harmonisch geheel
Opname in een geheel

Integreren

Opnemen

Interactie

Wisselwerking

Intern

Inwendig
Binnen

Interpreteren

Uitleggen
Vertolken

Interventie

Tussenkomst
Bemiddeling

Interview

Vraaggesprek
Ondervraging

Intrige

Verstrikking

Intrinsiek

Wezenlijk
Innerlijke waarde
Van binnen afkomstig

Intuïtie

Inzicht zonder nadenken

Intuïtief

Op je gevoel afgaand
Je door je gevoel laten leiden

Inzicht

Besef
Bewustwording
Bewustzijn
Idee
Interpretatie
Begrip

Irreversibel

Onomkeerbaar

Irreversibel proces

Onomkeerbaar proces

Irreversibel verlies

Onomkeerbaar verlies

Isolement

Je niet verbonden voelen met medemensen
Afegescheidenheid
Alleen staan
Eenzaamheid
Verlatenheid

Item

Onderwerp
Kwestie
Punt

Jeugd

De (zeer) jonge leeftijd

Jeugdervaring

Ervaring die je hebt opgedaan in je jeugd

Jeugdgegeven

Feit uit je jeugd

Kader

Beelduitsnede
Lijst
Leidingegevende(n)

Kalender

Lijst of tabel volgens een indeling naar dag, maand, jaar

Kalendertijd

Tijd die is ingedeeld aan de hand van de kalender

Kantelmoment

Keerpunt
Moment van ingrijpende verandering

Karakter

De innerlijke eigenschappen die de ene persoon van de andere persoon onderscheidt

Keerpunt

Plotselinge wending in ontwikkeling van een reeks gebeurtenissen

Kenmerk

Karakteristieke eigenschap

Kernthema

Cruciaal onderwerp
Hoofdonderwerp

Klokkentijd

Tijd die is ingedeeld volgens de klok

Kloof

Breuk
Verwijdering
Afstand

Krachtbron

Energiebron

Kritiek

Aanmerking op iemands daden
Aanmerking op iemands optreden

Kritische zelfreflexie

Jezelf kritisch bekijken

Kwaliteit

Bepaalde mate waarin iets geschikt is om voor een bepaald doel gebruikt te worden
Goede eigenschap

Kwaliteit van leven

Kwaliteit als criterium voor je leven
Heeft je leven voldoende kwaliteit om de moeite waard te zijn te leven

Kwantitatief

Met betrekking tot de hoeveelheid

Laag

Geringe hoogte
Hoeveelheid horizontaal liggende stof

Latent

Verborgen blijvend

Leeftijd

Aantal jaren dat iemand tot nu toe heeft geleefd

Leeftijdsspecifiek

Bij een bepaalde leeftijd behorend

Leermeester

Degene die jou voorleeft

Levensenergie

Levenskracht

Levensgeschiedenis

De geschiedenis van je leven

Levenskracht

De kracht waarmee levensverschijnselen zich doen gelden

Levenslijn

De lijn waarlangs je leven verloopt

Levensloop

De unieke wijze waarop jouw leven verloopt

Levenspad

Levensweg
De manier waarop iemand leeft

Levensstroom

Levensenergie

Levensverhaal

Het verhaal dat je over je leven kunt vertellen

Levensverwachting

Verwachting die je van het leven hebt
Verwachting die je van je leven hebt

Lichaam

Het stoffelijke van mensen en dieren

Lijn

Verbinding tussen twee punten

Lineair

Lijnvormig
Langs een lijn
In een rechte lijn

Lineair proces

Een proces dat zich afspeelt langs een rechte lijn

Litteken

Zichtbaar overblijfsel van een oude verwonding

Loser

Verliezer

Lotgenoot

Iemand die een zelfde lot ondervindt als jij

Lotsbestemming

Levensloop volgens een plan waarop je zelf geen invloed lijkt te hebben

Loyaliteit

Trouw (aan je ouder(s))

Maakbaar

De opvatting dat alles in het leven maakbaar is

Machteloosheid

Onvermogen
Gevoel hebben geen invloed uit te kunnen oefenen op een gang van zaken

Magisch

Bovennatuurlijk
Betoverend

Manifest

Waarneembaar
Duidelijk

Manifesteren

Zichtbaar en ervaarbaar maken

Masker

Bedekking

Mechanisme

Min of meer automatisch verlopende werkwijze

Methode

Werkwijze
Manier van werken
Systeem

Model

Voorbeeld
Voorgeschreven vorm

Modus

Manier
Wijze

Moment

Korte tijd
Tijdstip
Ogenblik

Momentum

Beslissend moment

Multi-trauma

Meervoudig trauma
Meervoudige geestelijke wond

Multidimensionaal

Zaak met met meerdere aspecten
Veelvormig

Multifunctioneel

Op veel manier inzetbaar

Multilevel

Uit veel lagen bestaand

Multiple-trauma

Meervoudig trauma
Meervoudige geestelijke wond

Mythe

Gefantaseerd verhaal
Fabel
Mythologisch verhaal
Sage
Overgeleverd verhaal

Narratief

Verhalend

Negatief

Afwijzend
Ontkennend
Geen betekenis van zichzelf hebbend

Negatieve identiteit

Identiteit die voor een belangrijk deel is gebaseerd op (zelf)afwijzing

Negeren

Doen alsof je iets niet opmerkt

Netwerk

Systeem van onderlinge verbondenheid

Nimbus

Aureool

No respons

Geen reactie

Objectief

Gebaseerd op feiten en niet op meningen
Waarneembaar

Objectieve tijd

Meetbare tijd

Omkeerbaar

Reversibel

Ommekeer

Moment waarop zich een verandering kan gaan voltrekken

Omslagpunt

Moment waarop zich een verandering voltrekt

Onderkennen

Je realiseren

Ondermijnen

Verzwakken
Ondergraven
Te laag waarderen

Onderscheidend vermogen

Het vermogen verschillen te zien en te benoemen

Onderstroom

Verloop van iemands diepere gevoelens

Ondervinding

Wat je op een bepaalde manier voelt of meemaakt
Leerzame ervaring
Gewaarwording

Ondervindingsgebaseerde kennis

Kennis die is gebaseerd op eigen ondervinding
Kennis die is gebaseerd op ondervinding van ervaringsgenoten

Ongelijktijdigheid

Gebeurtenissen die niet op hetzelfde tijdstip hebben plaatsgevonden

Onomkeerbaar

Irreversibel

Onomkeerbaar verlies

Een niet herstelbaar verlies als gevolg van de dood

Onthechten

Leren leven zonder ……

Onthechten van patronen

Langzaam proces van loslaten van aangeleerde (overlevings)patronen

Ontwijken

Uit de weg gaan

Ontwikkelingsdiscrepatie

Ongelijkheid in je ontwikkeling als gevolg van het vroege verlies van je ouder

Ontwortelen

Uit haar of zijn vertrouwde omgeving wegrukken

Onveilig

Gevaarlijk

Oorsprong

Aanleiding
Aanvang
Begin
Herkomst
Ontstaan

De plaats waar het begonnen is

Oorzaak

Datgene waardoor iets begonnen is

Oplossen

Een stof tot een vloeibaar, homogeen mengsel verenigen
Tot klaarheid brengen
Ontknopen
Optrekken
Pijnlijke ervaringen uit het verleden verwerken en in het heden integreren
Tot een bevredigend einde brengen

 

Optimaal

Het best mogelijke

Opvatting

Mening

Orde

Toestand waarin alles bewust zo is of gaat als bedoeld

Oriëntatie

Bepalen van de plaats waar je nu bent
Gerichtheid
Inlichting
Voorlichting

Oriënteren

Inzicht geven
Richten
Voorlichten

Overeenstemming

Gelijkheid (van mening)

Overgangstijd

Tijd die je nodig hebt om een verandering te bewerkstelligen

Overgebleven ouder

De ouder die overbleef na het overlijden van jouw ouder (die haar/zijn partner was).

Overleven

De kracht die je opbrengt om je onder moeilijke omstandigheden staande te houden

Overlevingspatronen

Geautomatiseerde mechanismen die je helpen om te overleven en/of problemen te overwinnen
Stramien van overlevingsstrategiëen die je een gevoel van veiligheid bieden

Overlevingsstrategie

Strategie die je hanteert om te overleven en/of problemen te overwinnen

Overtuiging

Denkbeeld
Mening
Standpunt

Paniek

Hevige angst voor gevaar

Paradijs

Geloofsopvatting over de plaats waar je na je dood naar toe kunt gaan
Volmaakte situatie

Paradox

Schijnbare tegenstelling

Parallel

Evenwijdige lijnen
Overeenkomst vaststellen

Parallelle transitie bij Verlaat Verdriet

Ingrijpende verandering die het gevolg is van de vroege dood van je ouder

Parallelle verlieservaring bij Verlaat Verdriet

Extra verlieservaring die het gevolg is van de vroege dood van je ouder, waardoor een stapeling van verlieservaringen ontstaat

Patroon

Structuur die in een bepaalde situatie inzicht verschaft

Periode

Deel van een tijd
Kringloop
Tijdvak

Periodiek

Terugkerend

Periodiseren

In afzonderlijke tijdsdelen zetten

Perma frost

Altijd bevroren (grond)

Personage

Verbeeld persoon

Persoon

Mens

Perspectief

Gezichtspunt
Vooruitzicht
Toekomstbeeld

Placebo

Geneesmiddel zonder werkzame stof

Poly-ruptuur

Meervoudige ruptuur
Meervoudige scheur

Positief

Betekenis aan zichzelf ontlenend
Bevestigend
Stellig

Positieve identiteit

Identiteit die (deels) gebaseerd is op een positief beeld dat iemand van zichzelf heeft

Primair

Eerst ontstaan

Primair proces

Proces van de eerste orde

Primaire cultuurbreuk

Verlies van de oorspronkelijke gezinscultuur als gevolg van het overlijden van je ouder

Primordiaal

Fundamenteel
Van de eerste orde

Primordiaal irreversibel verlies

Een onomkeerbaar verlies van de eerste orde

Primordiaal verlies

Verlies van de eerste orde

Proces

Fase tussen het begin en het einde van een veranderingsproces
Geleidelijke verandering
Ontwikkelingsgang in onderscheiden stappen
Systematische reeks bewerkingen, verricht om een omschreven resultaat te behalen
Voortgang

Programma

Activiteiten uitvoeren volgens een vooropgezet schema

Psychobiografie

Psychologische studie van een levensloop

Psychobiografie bij Verlaat Verdriet

Onderzoek naar de gevolgen van het vroege verlies van je ouder voor je levensloop

Puberteit

Levensperiode tussen de jongste kindertijd en volwassenheid

Puzzel

Moeilijk op te lossen raadsel

Quasi

Schijnbaar
Alsof

Reactie

Door een actie opgeroepen handeling
Gedrag dat volgt op een prikkel

Realisatie

Iets werkelijkheid laten worden
Je ergens bewust van worden

Realiteit

Werkelijkheid

Recent

Kort geleden
Van jonge datum

Recent verlies

Een verlies dat korte tijd geleden is geleden

Rechtlijnig proces

Proces dat zich langs een rechte lijn ontwikkelt

Reconstructie

Iets dat in zijn oorspronkelijke staat is hersteld of is nagebootst

Regulier

Wat algemeen gebruikt wordt

Relatie

Manier waarop personen tot elkaar of tot zaken staan

Relatief

Betrekkelijk

Religie

Opnieuw (vast)binden
Opnieuw verbinden

Renaissance

Opnieuw geboren worden

Residu

Overblijfsel

Respons

Antwoord
Reactie

Restvorm

Overblijvende vorm

Reversibel

Omkeerbaar

Reversibel proces

Omkeerbaar proces

Ritueel

Geheel van overgeleverde (religieuze) gebruiken

Robuust

Fors
Gespierd
Krachtig
Sterk

Rode draad

Terugkerend element in je leven

Rouw

Droefheid om de dood van iemand

Rouw verwerken

Neologisme: zie rouwen of verlies verwerken of verdriet verwerken

Rouwen

Emoties uiten over een geleden verlies

Rouwproces

Proces van het verwerken van verdriet (na een overlijden)

Ruptuur

Scheur
Kloof

Samenhang

Verband

Schaamte

Zich verlegen voelen (met)
Zich onbehaaglijk voelen

Schaamtecultuur

Cultuur waarbinnen schaamte een doorslaggevende rol speelt

Schaduw

Plaats waar geen zon komt

Schriftuur

Document
Het geschrevene

Schroom

Vrees
Aarzeling

Schuld

Verantwoordelijk zijn voor een fout

Secundair

In de tweede plaats ontstaan

Secundair proces

Proces van de tweede orde

Secundaire cultuurbreuk

Stapeling van verlies van de oorspronkelijke gezinscultuur na de komst van een nieuwe partner van de overgebleven ouder

Secundaire hechting bij Verlaat Verdriet

Hechting aan de vervang(st)er van de overleden ouder
Hechting aan je overlevingspatronen

Sentiment

Gevoel

Sentimenteel

Overdreven gevoelig

Simpel

Eenvoudig

Slachtoffer

Aangevallene
Gedupeerde
Gewonde
Getroffene
Iemand die een schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt
Offerdier dat op een altaar werd geslacht

Slachtofferschap

Identificatie met het gevoel slachtoffer van een situatie te zijn

Sleutel

Werktuig om iets af te sluiten of te openen

Specifiek

Kenmerkend
In het bijzonder
Met een speciaal doel
Karakteristiek
Typerend

Specifieke dynamiek

Kenmerkende beweging
Typerende gang van zaken

Specifieke dynamiek van verlate rouw

Typerende kenmerken van rouw om een verlies dat lang geleden heeft plaatsgevonden

Spectrum

Verzameling van onderscheiden elementen

Spijt

Berouw

Spiritualiteit

Geestelijke levenshouding

Spiritueel

Geestelijk

Spoor

Te volgen of gevolgde weg

Spuien

Uiten

Stabiel

Niet aan veranderingen onderhevig
Vast in evenwicht

Stadium

Periode van ontwikkeling

Stagnatie

Stilstand
Stremming

Stagneren

Tot stilstand komen

Standaard

Als regel
Normaal

Stempel

Kenmerk
Indruk

Stiefmoeder

De vrouw die in het gezin de plaats heeft ingenomen van de overleden moeder

Stiefvader

De man die in het gezin de plaats heeft ingenomen van de overleden vader

Stollen

Van een vloeibare naar een vaste toestand overgaan

Stramien

(Grof) weefsel van (stevige) draden

Strategie

Bekwaamheid om met behulp van ter beschikking staande middelen een gesteld doel te bereiken
Plan van handelen

Stratego

Gezelschapsbordspel waarop gespeeld wordt met twee legers

Structuur

De wijze van opbouw van een samengesteld geheel

Stuwdam

Kunstmatige dam in een rivier

Stuwmeer

Stuwbekken

Subjectieve tijd

Door een persoon ervaren tijd
Tijd die niet objectief wordt vastgesteld

Successief

Opeenvolgend
Achtereenvolgend

Suïcide

Zelfdoding

Super

Boven
Over
Geweldig
Groots

Symbool

Betekenis
Teken

Symmetrie

Twee helften die elkaars spiegelbeeld zijn
Gelijkvormigheid van twee delen die samen een geheel vormen

Symptoom

Aanwijzing
Kenmerkend verschijnsel
Verschijnsel waaraan je een zaak, die nog enigszins verborgen is, herkent

 

Synthese

Verbinding van verschillende zaken tot een nieuw geheel.
Synthese bij Verlaat Verdriet: nieuwe verbinding(en) tussen lichaam, geest en omgeving, bewerkstelligd door een verlaat rouwproces.

Systematisch

Ordelijk
Stelselmatig
Methodisch
Consequent

Taboe

Ongepast onderwerp om over te spreken

Talent

Aangeboren eigenschap die door gunstige ervaringen en leerprocessen verder ontwikkeld kan worden
Natuurlijke begaafdheid

Tegenstand

Verzet

Tegenstroom

Stroom die ingaat tegen een eerder bestaande beweging

Thema

Onderwerp van behandeling

Theorie

Grondgedachte
Leer
Stelling
Grondregels van wetenschap
Geheel van ideeën, regels en beginselen rond een bepaald thema

Tijdsafhankelijk

Afhankelijk van opvattingen in een tijd

Toekomst

Tijd die nog komen moet

Toekomstgericht achterwaarts proces

Proces dat zich achterwaarts voltrekt met als doel toekomstgerichte veranderingen te bewerkstelligen

Toekomstgericht achterwaarts rouwproces

Toekomstgericht verlaat rouwproces dat zich, om te beginnen, achterwaarts beweegt met als doel toekomstgerichte veranderingen in de persoon mogelijk te maken en te bewerkstelligen

Toekomsthorizon

In de komende tijd gebeurend

Toewijding

Aandacht
IJver
Ambitie
Liefde
Overgave
Zorgzaamheid

Tolerantie

Vermogen om iets te dragen
Verdraagzaamheid

Traditie

Vaste gewoonte van een (grote) groep mensen

Transformatie

Gedaanteverwisseling

Transformeren

Omvormen

Transitie

Structurele verandering

Trauma

Verwonding
Psychische stoornis, ontstaan door een schokkende gebeurtenis

Trend

Richting waarin een fenomeen zich ontwikkelt in de tijd

Trial and error

Leren door proberen

Trots

Zelfgevoel dat het volbrengen van iets groots of het bezit van iets moois geeft

Type

Een geheel van karakteristieke kenmerken

Uit contact gaan

De verbinding (met een ander mens of andere mensen) verbreken

Umwertung aller Werte

Herwaarderen van alle waarden

Uniek

Enig in haar/zijn soort

Universum

Heelal
Kosmos

Vaardigheid

Bekwaamheid

Vacuüm

Luchtledige ruimte
Tijdelijke afwezigheid van iets wat er hoort te zijn

Ver-ijzen

Van vloeibare toestand via gestolde toestand overgaan naar bevroren toestand

Ver-innerlijken

Tot iets innerlijks worden

Verband

Samenhang

Verbinden

Aan elkaar vast maken
In samenhang brengen

Verdriet verwerken

Een (levensveranderend) verlies in je leven integreren

Emoties om een verlies de ruimte geven, door ze vorm te geven en ze te uiten

Verenigen

Binnen een geheel samenvoegen

Harmoniseren

In overeenstemming brengen

Vereniging

Samengebrachte delen die een geheel vormen

Verlangen

Sterke begeerte

Verlate rouw

Rouw om een persoon die reeds lang geleden is overleden

Verlatingsangst

Angst om in de steek gelaten te worden

Verleden

Tijd die voorbij is

Verlies verwerken

Een (levensveranderend) verlies in je leven integreren

Rouwen om een geleden verlies

Verliesangst

(On)bewuste angst om opnieuw een ingrijpend verlies te lijden

Verloren jeugd

Het gevoel je jeugd verloren te zijn als gevolg van de vroege dood van je ouder

Verloren leven

Het gevoel niet werkelijk geleefd te hebben na de vroege dood van je ouder

Verticaal

Loodrecht

Vertrouwen

Met zekerheid hopen

Vervormen

Een andere vorm aannemen
Een andere vorm geven
Uit model raken

Verwachten

Rekenen op de komst van…..

Verwachtingshorizon

Dat, wat naar jouw idee of jouw verlangen in de toekomst zal gaan gebeuren

Verwantschap

Familiebetrekking
Samenhang
Overeenkomst

Verwerkdwang

Druk van buitenaf om een verlies zo snel mogelijk achter je te laten

Verwerken

Verdriet geleidelijk te boven komen

Verwerkneurose

Stoornis als gevolg van verwerkdwang

Verzetten

Tegenstand bieden

Vicieus

Steeds op dezelfde wijze terugkerend

Voelen

Bemerken
Beseffen
Merken

Volwassen

Volgroeid

Voortgangsproces

Doorgaand proces

Voortschrijdend inzicht

Inzicht dat je verwerft naar mate je vordert met een (verwerkings)proces

Vooruitgangsgeloof

Geloof in verbetering in de toekomst

Vooruitzien

Anticiperen

Voorwaarde

Bepaling
Beding
Eis
Vereiste

Vorm

Gedaante
Model
Wijze

Waakzaam

Altijd rekening houdend met de mogelijkheid van een abrupte, onvermijdelijke, nieuwe ingrijpende gebeurtenis

Waarde

Zedelijke, esthetische of persoonlijke betekenis van iets of iemand

Waarderen

Waarde toekennen aan

Waarnemen

Gewaarworden

Wedergeboorte

Opnieuw geboren worden

Zelf

Wat aan de persoon eigen is
Identiteit
Persoonlijk

Zelfbeeld

Beeld dat je van jezelf hebt
De manier waarop je jezelf ziet

Zelfconfrontatie

Zelfonderzoek

Zelfgenezend vermogen

Het vermogen jezelf te helen

Zelfgevoel

Je bewust zijn van jezelf

Zelfinzicht

Je bewust zijn van wie je bent

Zelfkennis

Kennis van het eigen ik

Zelfkritiek

Kritiek op je eigen handelen
Kritiek op eigen werk

Zelfondermijnend

Jezelf onderuit halend

Zelfondermijnende overtuigingen

Overtuigingen waarmee je jezelf onderuit haalt

Zelfreflexie

Nadenken over je eigen handelen

Zelfrespect

Achting voor je eigen kwaliteiten

Zelfvertrouwen

Vertrouwen in of op jezelf

Ziel

Je niet-materiële, spirituele component

Zielsverlies

Verlies van contact met je levensstroom, als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis

Zwijgcultuur

Langdurige gewoonte (over generaties) om niet over pijnlijke zaken te spreken